Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế hoạch

Theo dõi hệ thống lưới điện với giải pháp CBM

Bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition- Based Maintenance - CBM) theo thời gian thực là giải pháp độc đáo cho vấn đề muôn thuở là làm sao để lập kế hoạch hoạch và theo dõi tốt hơn các qui trình bảo trì và các thiết bị quan trọng. Mục tiêu của tất cả các công ty truyền tải và phân phối điện là cung cấp điện tin cậy và liên tục, nhưng để duy trì hệ thống luôn vận hành tốt không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Điện năng phải được sản xuất, truyền tải và phân phối - hầu như tức thời - tới điểm tiêu thụ của khách hàng. Hãy hình dung trường hợp điển hình đối với công ty truyền tải khi xảy ra sự cố nhảy máy cắt. Đầu tiên người vận hành đóng máy cắt,  máy cắt nhảy. Nghi ngờ tiếp điểm chưa tiếp xúc, anh ta cố đóng lại lần nữa. Thử nghiệm xác định sự cố - cắt, đóng, cắt, đóng - khiến máy cắt phải chịu ứng suất nặng nề. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người vận hành có mọi dữ liệu hồi cố - về hao mòn trong quá trình sử dụng, nhật ký vận hành, sự cố trước đây - cũng như những dữ liệu theo thời gian t

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí