Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn TCVN

TCVN ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018) VỀ QUẢN LÝ RỦI RO - HƯỚNG DẪN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 31000:2018 ISO 31000: 2018 QUẢN LÝ RỦI RO - HƯỚNG DẪN Risk management - Guidelines MỤC LỤC L ờ i nói đầu Lời giới thiệu 1    Phạm vi áp dụng 2    T à i liệu viện dẫn 3    Thuật ngữ và định nghĩa 4    Nguyên tắc 5    Khuôn khổ 5.1    Khái quát 5.2    Sự l ã nh đạo và cam kết 5.3    Tích hợp 5.4    Thiết kế 5.5    Áp dụng 5.6    Xem xét đánh giá 5.7    Cải tiến 6    Quá trình 6.1    Khái quát 6.2    Trao đổi thông tin và tham vấn 6.3    Phạm vi, bối cảnh và tiêu chí 6.4    Đánh giá rủi ro 6.5    Xử lý rủi ro 6.6    Theo dõi và xem xét 6.7    Lập hồ sơ và báo cáo Thư mục t à i liệu tham khảo ---------- Lời nói đầu TCVN ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018) thay thế cho TCVN ISO 31000:2011 (ISO 31000:2009); TCVN ISO 31000:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 31000:2018; TCVN ISO 31000:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đ ả m b ả o ch ấ t lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và C

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí