Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Shutdown and Turnaround Planning

Lập kế hoạch ngừng máy và sửa chữa toàn nhà máy có hiệu quả (p3)

Các giai đoạn của một Turnaround Giới thiệu Turnaround là một sự kiện, nhưng nó cũng là một quá trình với các giai đoạn khác nhau - Bắt đầu, Chuẩn bị, Thực thi và Chấm dứt . Mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau, khi Turnaround di chuyển từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo, tất cả mọi người tham gia nên biết rằng khi một trong những giai đoạn đã được hoàn tất thì giai đoạn kế tiếp đã bắt đầu. Giai đoạn 1 - Bắt đầu Bắt đầu là giai đoạn chiến lược. Điều này xác định lý do tại sao, khi nào, như thế nào, bao nhiêu và cung cấp các nguồn quỹ. Một Tổ Chính sách nên được hình thành về tổ chức của những người chủ chốt ra quyết định. Nó sẽ bao gồm các đại diện của nhà quản lý cấp cao, bộ phận tiếp thị, sản xuất, bảo dưỡng, và Kỹ thuật. Tổ Chính sách sẽ bắt đầu tại một thời điểm thích hợp cho các quy mô và tính chất của đợt ngừng nhà máy. Trong một số trường hợp Tổ này có thể được thành lập hai năm trước khi ngừng chạy. Nhiệm vụ cụ thể cho tổ chính sách tập trung vào: • Chỉ định T

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí