Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Năng lượng Hydrogen

Châu Âu đặt ra các quy định về sản xuất hydro xanh

Tác giả: Matthew Dalton, The Wall Street Journal. Liên minh châu Âu đã ban hành các quy định nghiêm ngặt để đủ điều kiện là hydro tái tạo trong kế hoạch chuyển đổi năng lượng sạch của mình, định hình cách các công ty dự kiến ​​triển khai hàng tỷ euro đầu tư vào các nhà máy hydro trong những năm tới. Các chính phủ trên khắp thế giới đang tìm kiếm hydro để giúp thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các quy trình công nghiệp và sản xuất điện. Nguồn cung cấp hydro hiện nay chủ yếu được sản xuất từ ​​việc cracking các phân tử khí tự nhiên. Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác đang có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào các nhà máy sử dụng điện để cung cấp năng lượng cho các máy gọi là máy điện phân, tạo ra hydro bằng cách tách các phân tử nước. Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu điện năng đó nên đến từ các nguồn tái tạo để hydro được coi là tái tạo?. Ở châu Âu, câu trả lời sẽ quyết định liệu các nhà sản xuất hydro có đủ điều kiện nhận ưu đãi tài chính hay không và liệu sản phẩm của họ có thể được

Tìm hiểu sáng kiến Hydrogen Energy Earthshots của Mỹ

T ấ t c ả c á c qu ố c gia c ô ng nghi ệ p l ớ n đã c ó - ho ặ c đ ang th ự c hi ệ n - m ộ t chi ế n l ượ c hydro qu ố c gia.   H ọ c ó k ế ho ạ ch gi ả m ph á t th ả i kh í nh à k í nh, t ă ng c ườ ng s ử d ụ ng n ă ng l ượ ng t á i t ạ o v à đ a d ạ ng h ó a c á c ngu ồ n n ă ng l ượ ng c ủ a h ọ .   V à , t ấ t nhi ê n, đó l à v ề t ă ng tr ưở ng kinh t ế v à t ạ o vi ệ c l à m m ớ i. Trong nh ữ ng n ă m t ớ i, hydro s ẽ c ó ti ề m n ă ng to l ớ n.   H ộ i đ ồ ng N ă ng l ượ ng Th ế gi ớ i ướ c t í nh nhu c ầ u l ê n t ớ i 9.000 TWh ho ặ c kho ả ng 270 tri ệ u t ấ n m ỗ i n ă m.  Đ i ề u đó t ươ ng đ ươ ng v ớ i t ổ ng s ả n l ượ ng n ă ng l ượ ng t á i t ạ o to à n c ầ u.   V à nhu c ầ u ở quy m ô n à y ch ỉ c ó th ể đ ượ c đá p ứ ng n ế u c ó m ộ t khu ô n kh ổ h ợ p t á c qu ố c t ế — do đó Đ ứ c đã đ ề ngh ị Canada v à Qatar. Tuy nhiên, đ ể th à nh c ô ng, hydro xanh c ầ n nhi ề u h ơ n n ữ a.   N ó c ầ n m ộ t h ệ th ố ng n ă ng l ượ ng

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí