Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lò gia nhiệt

Bảo dưỡng sửa chữa lò gia nhiệt nước cấp

Approach to feedwater heater corrective maintenance Trong số ra tháng 4 năm 2012 của tạp chí Energy-Tech, tác giả đã viết về tầm quan trọng của việc phát triển một chương trình quản lý chu kỳ sống có tính dài hạn cho lò gia nhiệt nước cấp Feedwater Heaters (FWH). Bài báo này nhấn mạnh rằng thiết bị phải được đánh giá tình trạng định kỳ và các xu hướng theo thời gian. Tác giả đưa ra một số kỹ thuật inspection và test để đạt được yêu cầu đó. Khi lò gia nhiệt bị suy giảm tuổi thọ và cuối cùng hư hỏng, thì sự hiểu biết về lý do tại sao thiết bị đang xảy ra hư hỏng cũng quan trọng như là các giải pháp ngắn hạn nhằm ngăn chặn sự cố rò rỉ hiện tại. Chính vì những lý do này mà việc phân tích nguyên nhân hư hỏng Failure Cause Analysis (FCA) là mục tiêu chính trong quản lý vòng đời (life-cycle management) của FWH, và cần phải duy trì việc này trong suốt quá trình bảo trì sửa chữa. Bài viết hôm nay sẽ thảo luận chi tiết về quy trình sửa chữa bảo trì từ hai phương pháp riêng biệt khi có s

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí