Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2012

FMEA: Phân tích dạng và các tác động hư hỏng

1. Lịch sử FMEA Ý tưởng về FMEA ( Failure Modes and Effects Analysis – Phân tích các dạng và tác động hư hỏng) đã xuất hiện hàng trăm năm trước và được chính thức hóa lần đầu tiên trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ qua chương trình Apollo vào năm 1960. Được áp dụng lần đầu tiên trong ngành ô tô vào năm 1970. Được đưa vào bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng QS-9000 vào năm 1994. Hiện nay FMEA được áp dụng và công nhận ở nhiều ngành công nghiệp khác. 2. FMEA là gì? FMEA là một kỹ thuật “Độ tin cậy” : Giúp định nghĩa, xác định, dành ưu tiên, và loại bỏ những hư hỏng tiềm năng của hệ thống, thiết kế, hoặc lập qui trình sản xuất trước khi đến tay khách hàng. Mục tiêu là loại bỏ các dạng hư hỏng và giảm thiểu những rủi ro. Đưa ra cấu trúc cho một tiêu chuẩn chức năng chéo của một thiết kế hoặc một qui trình. Giúp cho việc đối thoại, giao dịch giữa các phòng ban được dễ dàng. Là một phương pháp kỹ thuật dùng để đánh giá, kiểm tra sản phẩm hoặc qui trình. Là một công

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì (DFM)

Giới thiệu các nguyên tắc hướng dẫn nhằm thực hiện thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì với mục tiêu sản phẩm được bảo trì dễ dàng, thuận lợi, thời gian ngừng máy và chi phí chu kỳ sống tối thiểu. Khả năng bảo trì là một đặc tính thiết kế và lắp đặt. Đặc tính này được đo bằng khả năng của thiết bị duy trì hoặc phục hồi trạng thái đã định khi bảo trì được thực hiện bởi những nhân viên có kỹ năng xác định và sử dụng các quy trình và nguồn lực đã định ở mỗi mức độ bảo trì. Khả năng bảo trì được đo bằng thời gian mà trong đó bảo trì có thể thực hiện hay thời gian sửa chữa trung bình, được viết tắt MTTR . Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì (DFM) là thiết kế theo những nguyên tắc được đề ra để đạt được một sản phẩm dễ dàng bảo trì, có thời gian ngừng máy nhỏ nhất và chi phí bảo trì thấp nhất (chi phí chu kỳ sống thấp nhất). Khả năng bảo trì của hệ thống chỉ đạt được khi các nguyên tắc được đề ra và tuân theo ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế... Tải toàn

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí