Chuyển đến nội dung chính

Lập kế hoạch ngừng máy và sửa chữa toàn nhà máy có hiệu quả (p3)

Các giai đoạn của một Turnaround
Giới thiệu
Turnaround là một sự kiện, nhưng nó cũng là một quá trình với các giai đoạn khác nhau - Bắt đầu, Chuẩn bị, Thực thi và Chấm dứt. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau, khi Turnaround di chuyển từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo, tất cả mọi người tham gia nên biết rằng khi một trong những giai đoạn đã được hoàn tất thì giai đoạn kế tiếp đã bắt đầu.

Giai đoạn 1 - Bắt đầu


Bắt đầu là giai đoạn chiến lược. Điều này xác định lý do tại sao, khi nào, như thế nào, bao nhiêu và cung cấp các nguồn quỹ.
Một Tổ Chính sách nên được hình thành về tổ chức của những người chủ chốt ra quyết định. Nó sẽ bao gồm các đại diện của nhà quản lý cấp cao, bộ phận tiếp thị, sản xuất, bảo dưỡng, và Kỹ thuật. Tổ Chính sách sẽ bắt đầu tại một thời điểm thích hợp cho các quy mô và tính chất của đợt ngừng nhà máy. Trong một số trường hợp Tổ này có thể được thành lập hai năm trước khi ngừng chạy.
Nhiệm vụ cụ thể cho tổ chính sách tập trung vào:
• Chỉ định Trưởng ban quản lý và thực thi cho Turnaround
• Xem lại các điều chỉnh của Turnaround.
• Cung cấp tài chính và kiểm soát tài chính được chi tiêu như thế nào.
• Cân bằng các khó khăn thách thức của Turnaround.
• Xây dựng và thiết lập các mục tiêu của Turnaround:
Số lượng
Chất lượng
Thời gian
Tiền
An toàn
• Phê chuẩn thành lập ban quản lý Turnaround.
• Ủy quyền các quyền hạn cần thiết.
• Tổ chức thường xuyên các cuộc họp, theo dõi tiến độ so với mục tiêu đề ra.
• Sửa đổi mục tiêu hoặc các chính sách, nếu được chứng minh là cần thiết.

Giai đoạn 2 - Chuẩn bị


Trưởng ban quản lý Tumaround nên chỉ định một tổ chuẩn bị kế hoạch, tổ này sẽ chịu trách nhiệm với trưởng quản lý Turnaround cho các kế hoạch công việc chi tiết và sự chuẩn bị mọi phương diện của dự án.

Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, các thành phần sau đây cần phải được quan tâm:
1) Phạm vi công việc là nền tảng mà trên đó các Turnaround được xây dựng. Khi phát triển sớm phạm vi công việc (scope of work), điều quan trọng để thử và lấy tất cả các hạng mục chính hoặc các hạng mục có thể là quan trọng, chuyển sang vào trong danh sách công việc. Chúng có thể được phân đoạn của các công việc lớn, công việc nhỏ.
2) Giá trị hiệu lực của phạm vi công việc là để xác định các phạm vi công việc thích hợp và để "lọc bỏ" công việc không cần thiết. Trong quá trình xác minh, bất kỳ rủi ro cho con người hoặc môi trường nên được xác định. Khi hiệu lực công việc hoàn tất, cần có một mức độ chắc chắn rằng đó là công việc sẽ được thực hiện để Kế hoạch Turnaround và sổ sách tài chính có thể được phát triển.
3) Các công việc trước ngừng máy: mục đích các công việc này là để xác định ở một giai đoạn đầu trong quá trình lập kế hoạch, trong thời gian dự phòng, công việc được làm sẵn hay các nhu cầu đòi hỏi về thời gian của chuyên gia làm việc. Một số công việc nên được đưa ra ở giai đoạn này như các dịch vụ hậu cần, chỗ ở và các phương tiện.
4) Các gói thầu công việc: các quyết định trước tiên trong giai đoạn này là bao nhiêu công việc được thực hiện hay những công việc nào sẽ được thực hiện bởi nhà máy và các công việc sẽ được thuê ngoài. Quản lý và thực hiện toàn bộ các công việc Turnaround có thể thuê ngoài với các nguồn lực nội bộ chủ yếu hoạt động như là nhà thầu phụ. Sự thẩm định và lựa chọn nhà thầu nên được thực hiện, để các gói công việc có thể được chia ra, để giúp họ lập kế hoạch tiến độ cho công việc và tài chính.
5) Kế hoạch Turnaround- đòi hỏi sự tham gia của một nhóm người- tổ chuẩn bị, tổ nhà máy, đại diện kỹ thuật, đại diện nhà thầu, tổ an toàn và tổ chính sách. Trình tự các sự kiện đòi hỏi phải lập kế hoạch, xem xét và tối ưu hóa cho đến khi kế hoạch có thể cung cấp các mục tiêu và công việc trong các khó khăn. Kế hoạch Turnaround cũng phải có phương pháp để đối phó với những bất ngờ, có thể đến từ công việc khẩn cấp hoặc các sự kiện ngoài kế hoạch. Cần có một quy ước cho các liên hệ với các công việc bổ sung này.


Lập kế hoạch tiến độ công việc

6) Sự tổ chức cho Turnaround-mặc dù nó có thể là một tổ Turnaround là những người mà lập kế hoạch và thực thi các công việc Turnaround, sự tổ chức cho Turnaround mà các công việc mà không có sự ngang hàng là rất nhiều thứ bậc, một người kiểm soát và có chịu trách nhiệm và mức chịu trách nhiệm duy nhất. Không có tổ chức nào hoàn hảo và một tổ chức được thiết kế dành cho các Turnaround sẽ là một pha trộn của các kỹ năng, kiến thức và tính sẵn sàng. Một điểm đáng ghi nhớ có giá trị là Turnaround được định nghĩa như là "một quá trình thực hiện các hoạt động theo một chuỗi logic", do đó điều quan trọng là biết được tất cả các chuỗi các sự kiện và vai trò của nó và sự ảnh hưởng. Mọi người nên hiểu được tổ chức và nơi họ phải báo cáo.
7) Kế hoạch về hậu cần tại Site-mục đích của Kế hoạch Hậu cần là có đúng thứ cần thiết cho đúng nơi vào đúng thời điểm và trong các điều kiện đúng để thực hiện các chức năng yêu cầu. Kinh doanh của hậu cần trong Turnaround là để sắp xếp việc tiếp nhận tại hiện trường, lưu trữ vật tư phương tiện hoặc chỗ ở, bảo trì và cung cấp của tất cả các mục cần thiết cho sự kiện này. Hậu cần tại hiện trường phải được lập kế hoạch nghiêm túc như các hoạt động khác của Turnaround.
8) Sổ sách tài chính - tính chính xác của chi phí của các sự kiện đối với ngân sách phụ thuộc vào tính chính xác của các phạm vi công việc và có bao nhiêu đơn vị giá cho hàng hóa và dịch vụ được biết. Ngân sách Turnaround bị hạn chế với mức độ không chắc chắn. Thông thường một kế hoạch chi tiêu được phát triển thường được gọi là đường cong chữ S và gần như là " thời gian thực "của phí tổn thực tế có thể được theo dõi sát so với kế hoạch, thường thì giờ làm việc cũng được lập biểu để so sánh với kế hoạch.
9) Kế hoạch an toàn: một Turnaround là một tổ chức sự kiện nhiều rủi ro, nó đưa vào một số lượng lớn người vào một khu vực giới hạn, thực hiện các nhiệm vụ khác thường sử dụng các thiết bị nhiều rủi ro nguy hiểm và làm việc dưới áp lực thời gian. Kế hoạch an toàn đảm bảo rằng các công việc được đánh giá trước khi thực hiện để dự đoán tiềm năng rủi ro và mối nguy hiểm hoặc giảm thiểu những nguy hiểm hoặc kiểm soát ra vào để giảm thiểu mức độ lan truyền. Kế hoạch an toàn sẽ bao gồm các kế hoạch đào tạo và kế hoạch vào cửa cho tất cả những người đi vào các công trường và cũng có thể các công việc trong các lĩnh vực mà có thể không quen thuộc với họ. Nó phải bao gồm một mạng lưới thông tin liên lạc và quy trình thủ tục trong trường hợp xảy ra một sự cố hay một tai nạn.
10) Kế hoạch chất lượng –Kế hoach chất lượng tốt nhất là một trong những kế hoạch đó được xây dựng quá trình của tất cả các giai đoạn của Turnaround hơn là kiểm soát kết quả, như là kết quả của công việc.
Hệ thống chất lượng tập trung vào đầu vào, giảm thiểu nhu cầu kiểm tra các kết quả đầu ra.
Ví dụ như kiểm tra năng lực các Thợ hàn, trước khi bắt đầu công việc sẽ giảm thiểu công việc làm lại và tiếp tục kiểm tra chất lượng của các mối hàn.
11) Kế hoạch thông tin liên lạc- đây là một kế hoạch tích hợp của các buổi họp và thông tin liên lạc để cho tất cả mọi người biết và hiểu tiến độ của các sự kiện như thế nào và bất cứ sự thay đổi nào trong kế hoạch mà có thể có một số ảnh hưởng đến họ. Có cần phải được kiểm soát chất lượng tại chỗ để đảm bảo rằng mọi người nhận được thông tin chính xác.

Giai đoạn 3 – Thực thi

Những cố gắng và áp lực trong việc quản lý thực thi công việc phụ thuộc trực tiếp vào tính nghiêm ngặt và kế hoạch đã được đưa ra. Các thành phần chính của sự quản lý thực thi công việc là tuân thủ các lộ trình và Quản lý các công việc phát sinh ngoài mong đợi.

Trong suốt giai đoạn thực thi, các công việc sau đây sẽ được quản lý:

1) Ngừng nhà máy-thường được thực hiện bởi nhà quản lý nhà máy và nhân viên vận hành. Nó phải được thực hiện phù hợp với kế hoạch chung của nhà máy. Các bước làm nguội, giảm áp, cách ly, cô lập, khử nhiễm và làm sạch. Cần có một bàn giao chính thức của các người quản lý nhà máy cho manager của Turnaround, trong đó lưu ý tuân thủ việc bàn giao nhà máy tại một thời gian thoả thuận và với các điều kiện đã thoả thuận.
2) Những lộ trình-đó là mục tiêu của các lộ trình để kiểm soát các sự kiện và biết khi nào có sai lệch. Lộ trình kế hoạch hàng ngày bao gồm kiểm tra tất cả các vấn đề quan trọng ví dụ như an toàn, tiến trình, chi phí, thăm tất cả các đội chủ chốt trong khu vực làm việc, tham gia vào các cuộc họp. Hỗ trợ các đội có hiệu quả trong phân phối kế hoạch công việc.
3) Các phát sinh không mong muốn-nguyên tắc không mong muốn ban hành mà xảy ra các sự cố và tai nạn và các điều tra sau đó và công việc khẩn cấp mà đòi hỏi phải kiểm soát ánh sáng hay nó có thể ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ Chương trình Turnaround hoặc kết quả trong một chi phí.
4) Chạy lại nhà máy-khi hầu hết các công việc được hoàn thành một số phần của nhà máy có thể được bắt đầu khởi động từng công đoạn. Các giai đoạn khởi động được lên kế hoạch là rất quan trọng để cho một số khu vực có thể được cấp năng lượng hoặc gia tăng áp mà không đặt con người vào các rủi ro. Tại một thời điểm đã thoả thuận trong khởi động nhà máy cần có một bàn giao chính thức từ Trưởng Turnaround cho Manager của Nhà máy. Họ nên cùng nhau đi bộ trong nhà máy và đồng ý rằng các điều kiện là chấp nhận được. Có thể có một thoả thuận về "punch list" các công việc tồn đọng hoặc công tác làm sạch sẽ được thực hiện sau.

Các công việc bảo trì toàn nhà máy

Giai đoạn 4 - Chấm dứt

Đây là trách nhiệm của ban Turnaround để bàn giao nhà máy.
Trong giai đoạn chấm dứt, các công việc sau đây sẽ được quản lý:

1) Sự giải tán- bao gồm trả lại cho người lao động làm việc bình thường. Tháo bỏ tất cả các thiết bị, công cụ, vật tư, xe cẩu, giàn giáo, v.v…
2) Kiểm tra và bàn giao cuối cùng-đây là thỏa thuận với Manager của Nhà máy rằng các nhà máy quay trở lại điều kiện hoạt động đầy đủ.
3) Hậu turnaround: trước khi các tổ giải tán họ phải xem xét mức độ thành công của các sự kiện này như thế nào so với các mục tiêu, qua một loạt các chỉ số vận hành chính và các chi phí thực tế cuối cùng của Turnaround. Một danh sách các cơ hội để cải thiện kế tiếp cho sự ngừng máy nên được phát triển.
4) Các Báo cáo về Turnaround - tất cả các chủ đề Turnaround cần được xem xét lại về các thế mạnh và điểm yếu để làm nổi bật các cơ hội để đạt hiệu quả hay cải tiến. Bản báo cáo cần chính thức và cần được xem xét lại với các tổ chính sách và quản lý.
5) Cử hành buổi lễ tổng kết - không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của những lễ tổng kết này, nó cũng là sự kết thúc cho sự kiện này.

Tải bản 2012: http://www.baoduongcokhi.com/2013/03/lap-ke-hoach-ngung-may-sua-chua-co-hieu.html

KS.Thanh Sơn biên soạn

Related Posts by CategoriesNhận xét

  1. Dear Thanh Son

    Rất cảm ơn bạn đã chia sẽ kinh nghiệm chuyên môn & quản trị qua bài viết này, bài viết rất hay.
    Qua biểu đồ " lập kế hoạch công việc" mình thấy khá hay, Bạn có thể chia sẽ phần mềm này không? phần mềm này rất giống "shared plan" nhg hiện tại chưa có Crack nên không phát huy tính năng được.Thanks!
    Rất mong bạn chia sẽ qua e-mail: hoadocument@gmail.com

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Các bạn có câu hỏi gì, cứ mạnh dạn trao đổi nhé, baoduongcokhi sẵn sàng giải đáp trong khả năng của mình.

Bài đăng xem nhiều

Dung sai và các chế độ lắp ghép bề mặt trụ trơn [pdf]

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Ví dụ bạn cần gia công 1 trục bơm ly tâm 1 cấp, khi lên bản vẽ gia công thì cần dung sai gia công, việc chọn dung sai gia công thì căn cứ vào kiểu lắp ghép như vị trí lắp vòng bi: đối với vòng trong vòng bi với trục bơm thì sẽ lắp theo hệ thống lỗ (vì kích thước vòng bi không thay đổi được), nên việc lắp chặt hay trung gian là do bạn lựa chọn dựa trên các tiêu chí ở dưới. Còn thân bơm với vòng ngoài vòng bi thì lắp theo hệ trục (xem vòng ngoài vòng bi là trục). Bạn cũng cần lưu ý việc lắp chặt hay trung gian có thể ảnh hưởng đến khe hở vòng bi khi làm việc nên cần cân nhắc cho phù hợp với điều kiện vận hành, loại vòng bi (cùng loại vòng bi, vòng bi C2, C3 có khe hở nhỏ hơn C4, C4 nhỏ hơn C5). Nếu bạn đang dùng C3, lắp trung gian mà chuyển sang lắp chặt có thể làm giảm tuổi thọ vòng bi vì khe hở giảm hoặc không đáp ứng yêu cầu làm việc. Sơ đồ miền dung sai Miền dung sai Miền dung sai được tạo ra bằng cách phối hợp giữa  1 sai

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance)

Toàn bộ file điện tử powerpoint này: TPM P-1.ppt 1382K TPM P-2.ppt 336K TPM P-3.ppt 2697K Link download http://www.mediafire.com/?upl33otz5orx0e1

Cách kiểm tra và đánh giá vết ăn khớp (tooth contact) của cặp bánh răng

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Hộp số với cặp bánh răng nghiêng Tooth contact là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và độ bền của bánh răng Mục đích Các bánh răng phải có tải trọng phân bố đều trên bề mặt răng khi làm việc ở điều kiện danh định.  Nếu tải trọng phân bố không đều, áp lực tiếp xúc và ứng suất uốn tăng cục bộ , làm tăng nguy cơ hư hỏng.  Gear Run Out của bánh răng là gì? cách kiểm tra Bánh răng và hộp số, phần 3: Phân tích dầu tìm nguyên nhân hư hỏng bánh răng. Bánh răng và Hộp số, phần 2: Các loại hộp số, bôi trơn, hư hỏng thường gặp Bánh răng và hộp số, phần 1: Các loại bánh răng (types of gears) Để đạt được sự phân bố tải đều, bánh răng cần có độ chính xác trong thiết kế, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các bộ phận của hộp số. Các yếu tố này được kiểm tra, test thử nghiệm và kiểm tra tại xưởng của nhà sản xuất thiết bị. Lắp đặt đúng cách tại hiện trường là bước cuối cùng để đảm bảo khả năng ti

Tải miễn phí phần mềm triển khai hình gò

Phần mềm này sẽ giúp các bạn đưa ra bản vẽ triển khai gia công đầy đủ và chính xác, cho phép các bạn xuất ra bản vẽ Autocad để tiện hơn cho việc tính toán, in ấn , quản lý. [MF] —–  nhấn chọn để download Lưu ý: sau khi giải nén và cài đặt thì chép pns4.exe (có sẵn sau khi giải nén) đè lên file pns4.exe mới. Phiên bản này có đầy đủ kích thước với các kiểu ống và help. Nên chạy run as administrator trong win 7. Xin chào bạn!  Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nguyễn Thanh Sơn

Khe hở mặt răng (backlash) và khe hở chân/đỉnh răng (root/tip clearance)

Viết bài : Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Các thông số cơ bản của bánh răng Về những thông số của bánh răng, có rất nhiều thông số để phục vụ cho quá trình gia công, thiết kế và lắp đặt máy. Tuy nhiên có một số thông số cơ bản bắt buộc người chế tạo cần phải nắm rõ, gồm: Đường kính Vòng đỉnh (Tip diameter): là đường tròn đi qua đỉnh răng, da = m (z+2) . Đường kính Vòng đáy (Root diameter): là vòng tròn đi qua đáy răng, df = m (z-2.5) . Đường kính Vòng chia (Reference diameter): là đường tròn tiếp xúc với một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh ăn khớp với nhau, d = m.Z   Số răng: Z=d/m Bước răng (Circular Pitch): là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo trên vòng chia, P=m. π Modun: là thông số quan trọng nhất của bánh răng, m = P/π ; ha=m. Chiều cao răng (whole depth): là khoảng cách hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia; h=ha + hf=2.25m, trong đó ha=1 m, hf=1,25 Chiều dày răng (w

Giới thiệu về Tua bin khí (Gas Turbine)

Turbine khí, còn được gọi là tuốc bin khí  (Gas Turbine) , là một loại động cơ nhiệt được sử dụng để chuyển đổi nhiệt năng thành năng lượng cơ học thông qua quá trình đốt cháy khí và chuyển động quay turbine. Một máy phát điện Generator kéo bởi một tuốc bin khí. Đây là tổ hợp của máy nén khí + tuốc bin khí + máy phát điện. Không khí được hút vào và nén lên áp suất cao nhờ một máy nén. Nhiên liệu cùng với không khí này sẽ được đưa vào buồng đốt để đốt cháy. Khí cháy sau khi ra khỏi buồng đốt sẽ được đưa vào quay turbine. Vì thế nên mới gọi là turbine khí. Năng lượng cơ học của turbine một phần sẽ được đưa về quay máy nén, một phần khác đưa ra quay tải ngoài, như cách quạt, máy phát điện... Đa số các turbine khí có một trục, một đầu là máy nén, một đầu là turbine. Đầu phía turbine sẽ được nối với máy phát điện trực tiếp hoặc qua bộ giảm tốc. Riêng mẫu turbine khí dưới đây có 3 trục. Trục hạ áp gồm máy nén hạ áp và turbine hạ áp. Trục cao áp gồm máy nén cao áp và turbine cao áp. Trục th

Đo thông số răng nào, khi chế bánh răng mới thay bánh răng bị hỏng

Về những thông số của bánh răng, có rất nhiều thông số để phục vụ cho quá trình gia công, thiết kế và lắp đặt máy. Tuy nhiên có một số thông số cơ bản bắt buộc người chế tạo cần phải nắm rõ, gồm: Đường kính Vòng đỉnh (Tip diameter): là đường tròn đi qua đỉnh răng,  da = m (z+2) . Đường kính Vòng đáy (Root diameter): là vòng tròn đi qua đáy răng,  df = m (z-2.5) . Đường kính Vòng chia (Reference diameter): là đường tròn tiếp xúc với một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh ăn khớp với nhau,  d = m.Z   Số răng:  Z=d/m Bước răng (Circular Pitch): là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo trên vòng chia,  P=m. π Modun: là thông số quan trọng nhất của bánh răng,  m = P/π ; ha=m. Chiều cao răng (whole depth): là khoảng cách hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia;  h=ha + hf=2.25m, trong đó ha=1 m, hf=1,25 Chiều dày răng (width): là độ dài cung tròn giữa 2 profin của một răng đo trên vòng tròn chia;  St = P/2 = m/2 Chiều rộng rãnh răng: là độ dài cung tròn đo trên vòng c

Chọn vật liệu chế tạo bánh răng và xử lý nhiệt

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Điều cần thiết là chọn vật liệu và xử lý nhiệt thích hợp phù hợp với ứng dụng dự kiến ​​của bánh răng. Vì các bánh răng được ứng dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, thiết bị điện/điện tử, đồ gia dụng và đồ chơi, và bao gồm nhiều loại vật liệu, nên chúng tôi muốn giới thiệu các vật liệu điển hình và phương pháp xử lý nhiệt của chúng. Hộp số 1. Các loại vật liệu chế tạo bánh răng a) S45C (Thép cacbon dùng cho kết cấu máy): S45C là một trong những loại thép được sử dụng phổ biến nhất, chứa lượng carbon vừa phải ( 0,45% ). S45C dễ kiếm được và được sử dụng trong sản xuất bánh răng trụ thẳng, bánh răng xoắn, thanh răng, bánh răng côn và bánh răng trục vít bánh vít . Xử lý nhiệt và độ cứng đạt được: nhiệt luyện độ cứng Không < 194HB Nhiệt luyện bằng cách nung nóng, làm nguội nhanh (dầu hoặc nước) và ram thép, còn gọi là quá trìnhT

Cách tính toán phương pháp cân chỉnh Rim-Face

Ø  Đối với phương đứng: bạn cần tính toán theo hướng dẫn dưới đây Các thông số để tính toán cân chỉnh theo phương pháp RIM-FACE Hình: các thông số cần cho tính toán lượng di chuyển các chân máy bằng phương pháp Rim-Face Trong đó: A=Khoảng cách từ mặt phẳng đo tới chân sau của máy dịch chuyển B= Khoảng cách từ mặt phẳng đo tới chân trước của máy dịch chuyển D=Đường kính tạo ra khi đồng hồ so quét trên mặt phẳng đo (mặt khớp nối) b R =Số đo Rim của đồng hồ so tại vị trí đáy khi sét 0 ở trên đỉnh b F = Số đo Face của đồng hồ so tại vị trí đáy khi sét 0 ở trên đỉnh F=Lượng shim cần thiết ở hai chân trước R= Lượng shim cần thiết ở hai chân sau Để đo được cần chuẩn bị:2 đồng hồ so, thước mét Tính toán theo 2 công thức sau: Với 2 công thức này, bạn đã tính xong lượng shim cần them vào hay bớt ra ở hai chân trước và 2 chân sau. Quy ước: - Nếu tính ra kết quả dương (+) thì có nghĩa phải thêm một lượng shim F hay R ở các chân. - Nếu tính ra kết quả âm (-) thì có nghĩ

Một số thiết bị chưng cất

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp thế giới và nước nhà, các ngành công nghiệp cần rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Chưng cất  ( distillation ) là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt đo. Chưng cất = Gia nhiệt + Ngưng tụ Ta có thể phân biệt chưng cất ra thành quy trình một lần như trong phòng thí nghiệm để tách một hóa chất tinh khiết ra khỏi một hỗn hợp, và chưng cất liên tục, như trong các tháp chưng cất trong công nghiệp.  Xem kênh Youtube của Bảo Dưỡng Cơ Khí!  Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất về Thiết bị chưng cất  Trong nhiều trường hợp có một tỷ lệ nhất định của hỗn hợp hai chất lỏng mà không thể tiếp tục tách bằng phương pháp chưng cất được nữa. Các hỗn hợp này được gọi là hỗn hợp đẳng phí. Nếu muốn tăng nồng độ của cồn phải dùng đến các phương pháp tinh cất đặc biệt khác. Có thể sử dụng các loại tháp chưng cất

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí